Zaštita okoliša

• Uvažavanje okoliša
• Upotreba najmodernijih tehnologija i metoda

Sve se veća pažnja u svakodnevnom životu pridaje okolišu. Spašavanje opasnih tereta je jedan od naših specijalnosti.

Vode su pune olupina koji na sebi još uvijek imaju opasan teret koji predstavlja potencijalnu ekološku katastrofu, a njihov broj samo raste.  

Spašavanja Biga Group spriječila su istjecanja velike količine goriva i kemikalija koji su prijetili morskoj flori i fauni.  

Biga Group igra značajnu ulogu u razvoju i primjeni novih tehnologija i strategije za sigurno vađenje tereta i goriva iz olupina bez zagađenja, uključujući korištenje hot-tap tehnologije za vađenje potencijalno štetnih tekućina iznad ili ispod vodene linije. 

 

Certifikati i standardi 

 

Member of BIGA GROUP Ltd.